Geoloogilise uuringu hind

Ehitusgeoloogilise uuringu hind sõltub mitmest tegurist. Uuringu hinna kujunemisel arvestatakse
järgmisi olulisi aspekte:

1. Uuritava ala suurus: Uuringu hind on otseselt seotud uuritava ala suurusega. Suurema ala
uurimine tähendab suuremat uuringupunktide arvu ja materjali kulu.

2. Ala geoloogiline ehitus: Uuringu hinna määrab suuresti ka ala geoloogiline ehitus. Kui on vaja
teha sügavaid uuringupunkte, võib see suurendada uurimistöö keerukust ning ajakulu.

3. Planeeritav ehitis: On selge, et suvila ja kõrghoone alla tuleb planeerida uuringud erineva
programmi järgi. Suurte koormuste ja keerukusega ehitiste puhul peavad olema ka uuringud
põhjalikumad.

4. Laborianalüüsid: Uuringu hinna hulka kuuluvad laborianalüüside kulud, mis võivad erineda
vastavalt sellele, milliseid analüüse on vaja teostada. Vahel õnnestub erinevate välikatsetega
laborianalüüside tegemist asendada, aga kui on siiski vajadus laborianalüüside järgi siis tuleb
arvestada, et akrediteeritud laboris maksab ühe analüüsi tegemine (sõltuvalt sellest, mis
analüüsi tehakse) ca 50-300 EURi.

5. Uuritava objekti asukoht: Uuritava objekti asukoht mõjutab samuti uuringu hinda. Kui objekt
asub kaugel (geograafiliselt) või ligipääsmatus piirkonnas, võib see logistilisi kulusid tõsta.

Kokkuvõtvalt, ehitusgeoloogilise uuringu hind kujuneb sõltuvalt uurimise ulatusest, keerukusest ja
vajalike ressursside hulgast. Parim viis täpse hinna saamiseks on teha hinnapäring, kuhu te olete
lisanud ehitise asukoha (asendiplaan), ehitise lühiiseloomustus (näiteks väljavõte joonisest, kus
selguvad ehitise mõõtmed, korruselisus, jne).

Aga kõige sagedasemale küsimusele „Kui palju maksab eramaja geoloogiline uuring?“, oleks vastus,
et Eestis jäävad eramaja ehitusgeoloogiliste uuringute hinnad koos aruandlusega valdavalt 1000 ja
2000 euro vahele.